Regulamin

REGULAMIN KLUBU PRYWATKA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że pojęcie „klub” jednoznacznie identyfikuje lokal Prywatka Dance Club znajdujący się w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 8/10.
 2. Klub nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. Klub jest miejscem prywatnym, do którego wstęp odbywa się na zasadach określonych w § 2 regulaminu.
 3. Klub posiada stronę internetową: www.prywatkaklub.pl oraz fan page: www.facebook.com/prywatkaklub i instagram www.instagram.com/prywatkaklub/, które są jedynymi oficjalnymi stronami internetowymi klubu. Osoby zarządzające klubem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje związane z klubem zamieszczone na innych niż w/w strony internetowe.
 4. Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, obrazu, wykonywania zdjęć i jakiejkolwiek innej aktywności realizowanej przy użyciu sprzętu audiowizualnego. Wszelkie zapytania o akredytacje oraz możliwości otrzymania zgody na filmowanie, wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do Kierownictwa klubu.
 5. Osoby znajdujące się na terenie klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez klub na wszystkich dostępnych polach eksploatacji (w szczególności internet, prasa, TV, radio, materiały drukowane) dla celów marketingowych i promocyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 6. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie lokalu.
 7. Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz, że klub nie odpowiada za jakiekolwiek efekty zdrowotne, motoryczne czy psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej, nieprzymuszonej woli.
 8. Palenie tytoniu w klubie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 9. Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób dorosłych, w tym treści o charakterze kontrowersyjnym oraz z zabarwieniem erotycznym. Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich.
 10. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, korzystanie z Karty Klubowej, wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

§ 2 GODZINY OTWARCIA. PRAWO WSTĘPU DO KLUBU

 1. Klub czynny jest w środy, piątki oraz soboty w godzinach 22.00 – 6.00. Godziny otwarcia i zamknięcia klubu mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej lub fan page’u klubu. Niezależnie od powyższego, stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń Kierownictwo klubu może zarządzić inną godzinę zakończenia imprezy oraz zamknięcia klubu.
 2. Prawo wstępu do klubu w trakcie odbywających się w nim imprez mają:
  • osoby powyżej 21-go roku życia; w uzasadnionych przypadkach Kierownictwo klubu lub ochrona mogą poprosić Gości klubu o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek,
  • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,
  • przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
 3. W celu zapewnienia Gościom klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom przyjętym przez klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.
 4. O wejściu osób na teren klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu bez podania przyczyny.
 5. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 6. Ze względów bezpieczeństwa pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w klubie równa będzie dopuszczalnej, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

§ 3 OPŁATY ZA WSTĘP DO KLUBU. REZERWACJA LOŻY

 1. Wstęp do klubu jest płatny i wynosi 20 złotych – 30 złotych. Cena biletu wstępu do klubu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku gdy na imprezie organizowanej przez klub odbywa się koncert. O wysokości opłaty obowiązującej w danym dniu Gość jest każdorazowo informowany przez obsługę klubu bezpośrednio przed wejściem do klubu.
 2. Opłata nie dotyczy Gości, którzy uzyskali uprawnienie do bezpłatnego wejścia do klubu, w szczególności w sytuacjach dokonania określonych rezerwacji, posiadania Karty Klubowej oraz statusu VIP.
 3. Opłata za wstęp do klubu pobierana jest tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Kierownictwo klubu.
 4. Opłata za wejście do klubu i rezerwację pobierana jest w gotówce, kartą płatniczą bądź przelewem na rachunek bankowy, jej wysokość nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu.
 5. Warunki rezerwacji loży:
  • Dostępne są na stronie internetowej klubu www.prywatkaklub.pl 
  • rezerwacji można dokonać przez zewnętrzny system rezerwacji www.emenago/i/prywatkaklub lub telefonicznie; 
  • w cenę wliczony jest bilet wstępu dla takiej ilości osób, jaka mieści się w loży;
  • podana kwota jest w całości do wykorzystania na konsumpcję alkoholu / lub podlega wymienie na pakiet
  • rezerwacja loży obowiązuje do północy;
  • w dniach koncertów cena może ulec zmianie.
 6. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut od godziny ustalonej w momencie dokonywania rezerwacji. Po upływie powyższego czasu rezerwacja traci ważność, bez prawa domagania się zwrotu opłaty rezerwacyjnej (zadatku) od klubu.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji z góry opłaconej przelewem na rachunek bankowy, gotówką bądź kartą płatniczą, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Szczegółowe informację dotyczące dokonywania rezerwacji w klubie zamieszczone są na stronie internetowej klubu www.prywatkaklub.pl oraz udzielane są pod numerem telefonu +48 666 020 100 bądź poprzez wysłanie zapytania w formie elektronicznej na adres: rezerwacje@prywatkaklub.pl
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom, które zakupiły bilety przysługuje zwrot pieniędzy w pełnej wartości odpowiadającej cenie zakupu.

§ 4 KARTA KLUBOWA

 1. Karta Klubowa jest uznaniowa, a o jej wręczeniu decyduje manager klubu oraz concierge
 2. Osoba posiadająca Kartę Klubową, oraz jedna osoba towarzyszącą mają pierwszeństwo wstępu do klubu. Pierwszeństwo wstępu nie obowiązuje w przypadku kiedy w klubie odbywa się koncert bądź jest organizowana impreza zewnętrzna.
 3. Karta Klubowa jest imienna i nie może być przekazana osobie trzeciej. W przypadku wątpliwości co do tożsamości posiadacza Karty Klubowej obsługa klubu może poprosić posiadacza Karty o okazanie dowodu tożsamości.
 4. Karta Klubowa nie uprawnia do wstępu w przypadku zorganizowanych imprez zamkniętych.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do odebrania Karty Klubowej jej posiadaczowi, jeśli naruszy on którykolwiek z punktów regulaminu.

§ 5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Budynek i teren klubu objęte są stałym monitoringiem wizyjnym.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się w klubie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
 3. Wszystkie osoby przebywające w klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń obsługi klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Ochrona fizyczna klubu wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony, którzy dbają o bezpieczeństwo w obiekcie, zabezpieczenie znajdującego się na jego terenie mienia oraz bezpieczeństwo przebywających w nim Gości oraz pracowników obsługi.
 5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie do klubu jest zabronione. W przypadku odmowy poddania się kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren klubu. Dotyczy to również osób umieszczonych na pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia, posiadających wcześniejszą rezerwację loży w klubie, wykupiony bilet lub Kartę Klubową.
 6. Gościom zabrania się wnoszenia do klubu:
 • jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • środków odurzających i narkotyków oraz wszelkich innych substancji, których posiadanie lub którymi handel jest w Polsce zakazany,
 • broni oraz materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia bądź życia gości klubu lub jego obsługi,
 • zwierząt.
 1. W przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren imprezy zostaną one odebrane przez ochronę i przekazane uprawnionym organom.
 2. Uczestnikom imprezy zabrania się:
 • wstępu do pomieszczeń, które przeznaczone są wyłącznie dla obsługi klubu,
  wychodzenia z klubu z rzeczami będącymi własnością klubu, w tym szklankami, kieliszkami itp.
 • wchodzenia na stoliki, krzesła, kanapy, blaty barowe, stanowisko DJ-a, miejsce występu artystów,
 • wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody,
 • prowadzenia akwizycji, handlu, promocji, agitacji, reklamy, zbiórek pieniężnych itp. bez zgody Kierownictwa klubu.
 1. Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie bądź stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości klubu, osoby które swoim zachowaniem naruszają Regulamin klubu zostaną niezwłocznie usunięte z terenu klubu lub przekazane Policji.
 3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidziane prawem środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w klubie. W przypadku łamania prawa lub niszczenia mienia ochrona jest uprawniona do przetrzymania podejrzanej osoby do momentu przekazania jej Policji.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA

 1. Za zniszczenie wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 2. Każdorazowe zachowanie Gościa klubu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa będzie zgłaszane przez obsługę klubu Policji. Wobec osoby dopuszczającej się powyższego zachowania będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez innych Gości klubu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do sprawcy szkody.
 4. Z uwagi na fakt, iż ochrona klubu została powierzona profesjonaliście – zewnętrznej licencjonowanej firmie ochroniarskiej, zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na terenie klubu oraz na terenie przyległym na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez pracowników ochrony. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do firmy wykonującej ochronę klubu.
 5. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie, takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nie odbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 6. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownictwo klubu. Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
 7. Wszelkie sprawy sporne wynikające z korzystania z usług klubu, w szczególności z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub, będą rozpoznawane przez sądy właściwe rzeczowo według siedziby podmiotu prowadzącego klub, to jest przez sądy w Łodzi.

§ 7 SZATNIA

 1. Szatnia w klubie nie jest obowiązkowa.
 2. Gościom zostawiającym odzież w szatni klubu wydawane są numerki. Za zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 30zł.
 3. Nie dopuszcza się przyjęcia odzieży z uszkodzonym lub brakującym "wieszakiem" do zawieszenia na haczyku
 4. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.
 5. W przypadku zgubienia numerka z szatni, rzeczy pozostawione w szatni mogą zostać wydane dopiero po zakończeniu imprezy i po opuszczeniu klubu przez wszystkie osoby, a także po uiszczeniu opłaty dodatkowej, o której mowa w ust.
 6. Osoba ubiegająca się o wydanie rzeczy z szatni, a nie posiadająca numerka powinna podać obsłudze szatni niezbędne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację rzeczy oraz pozwalające na uznanie tej osoby za jej właściciela. W uzasadnionych przypadkach wydanie rzeczy może nastąpić w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu.
 7. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia numerka, Spółka ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.
 8. W przypadku pozostawienia rzeczy w szatni po zakończonej imprezie, istnieje możliwość ich odebrania w godzinach pracy klubu wyłącznie w ciągu 14 dni od daty imprezy.
 9. W przypadku nieodebrania rzeczy pozostawionych w szatni w terminie 14 dni od daty imprezy, rzeczy zostają przekazane na cele charytatywne.
 10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.) klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Umowna górna granica odpowiedzialności klubu za rzeczy pozostawione w szatni wynosi 250 zł.
 12. W sytuacji powstania kwestii spornych dotyczących wydania odzieży bądź innych przedmiotów z szatni o rozwiązaniu powyższej sytuacji decyduje każdorazowo Kierownictwo klubu. Spory sądowe będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu.
 13. Pełny regulamin znajduje się w widocznym miejscu tuż obok szatni w klubie.

§ 8 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ SARS-COV-2

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku poz. 861 (wraz z późniejszymi zmianami) maksymalna liczba osób, przebywających w lokalu, które nie złożą oświadczenia dot. informacji o zaszczepieniu przeciwko wirusowi COVID-19 wynosi 100 (stan na dzień 1 grudnia 2021 roku)
 2. Klub z wszelką starannością dba o bezpieczeństwo epidemiologiczne pracowników oraz gości stosując się do branżowych wytycznych rządowych publikowanych na stronie biznes.gov.pl
 3. Na terenie Klubu prosimy o przebywanie w maseczkach ochronnych oraz stosowanie dezynfekcji rąk.
 4. Klub jako organ nie mający kompetencji do stwierdzenia zgodności wytycznych epidemiologicznych z prawem, nie ponosi odpowiedzialności, za osoby które nie stosują się do wytycznych umieszczonych w § 8 tj. zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią SARS-COV-2.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w widocznym miejscu w klubie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej klubu www.prywatkaklub.pl